کرج

وبشارپ
زمان تماس

شنبه تا پنجشنبه :
8:00 - 18:30

شماره تماس

02832833126
09381361484

آدرس ایمیل

websharp.co@gmail.com

تغییر زمان لاگین در Asp.Net Mvc

تغییر زمان لاگین در Asp.Net Mvc

شاید بخواهید مدت زمان لاگین ماندن در نرم افزار را تغییر دهید، شاید از این که در مدت کوتاهی نرم افزار کاربر را از نرم افزار بیرون می کند و کاربر مجبور میشود هر چند دقیقه دوباره لاگین کند نرم افزار شما کاربر پسند بودن خود را از دست داده شما به راحتی میتوانید با دنبال کردن این مطلب مشکل خود را مرتفع کنید.

 

 

 

این مثال برای دویست دقیقه لاگین ماندن است

مراحل را دنبال کنید:

 

1-به وبسایت زیر یا مشابه این مراجعه کرده و یک MachinKey جدید بسازید


ASP-Net-MachineKey-Generator

 

 

2- فایل Startup.Auth را در App_Start اینگونه تنظیم کنید

 

public void ConfigureAuth(IAppBuilder app)
        {
            // Configure the db context, user manager and signin manager to use a single instance per request
            app.CreatePerOwinContext(ApplicationDbContext.Create);
            app.CreatePerOwinContext<ApplicationUserManager>(ApplicationUserManager.Create);
            app.CreatePerOwinContext<ApplicationSignInManager>(ApplicationSignInManager.Create);
            ///Initializing Role Manager
            app.CreatePerOwinContext<ApplicationRoleManager>(ApplicationRoleManager.Create);

            // Enable the application to use a cookie to store information for the signed in user
            // and to use a cookie to temporarily store information about a user logging in with a third party login provider
            // Configure the sign in cookie
            app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions
            {
                ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(200.0),
                SlidingExpiration=true,
                AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie,
                LoginPath = new PathString("/Account/Login"),
                Provider = new CookieAuthenticationProvider
                {
                    // Enables the application to validate the security stamp when the user logs in.
                    // This is a security feature which is used when you change a password or add an external login to your account.  
                    OnValidateIdentity = SecurityStampValidator.OnValidateIdentity<ApplicationUserManager, ApplicationUser>(
                        validateInterval: TimeSpan.FromMinutes(200.0),
                        regenerateIdentity: (manager, user) => user.GenerateUserIdentityAsync(manager))
                }
            });            
            app.UseExternalSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie);

            // Enables the application to temporarily store user information when they are verifying the second factor in the two-factor authentication process.
            app.UseTwoFactorSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.TwoFactorCookie, TimeSpan.FromMinutes(5));

            // Enables the application to remember the second login verification factor such as phone or email.
            // Once you check this option, your second step of verification during the login process will be remembered on the device where you logged in from.
            // This is similar to the RememberMe option when you log in.
            app.UseTwoFactorRememberBrowserCookie(DefaultAuthenticationTypes.TwoFactorRememberBrowserCookie);

            // Uncomment the following lines to enable logging in with third party login providers
            //app.UseMicrosoftAccountAuthentication(
            //    clientId: "",
            //    clientSecret: "");

            //app.UseTwitterAuthentication(
            //   consumerKey: "",
            //   consumerSecret: "");

            //app.UseFacebookAuthentication(
            //   appId: "",
            //   appSecret: "");

            //app.UseGoogleAuthentication(new GoogleOAuth2AuthenticationOptions()
            //{
            //    ClientId = "",
            //    ClientSecret = ""
            //});
        }

 

3-فایل Web.Config را اینگونه ویرایش کنید و کلید تولید شده در قسمت 1 را قرار دهید:

 


'//Start Code'

<system.web>

    <sessionState timeout="200"></sessionState>
   <machineKey validationKey="FF1595EC68B00433B961CCF77E390D27818AA13013117B4B2CC9049421F92817603A199C2BDF2306B8991B45F2F495FFC4147A55720D8B67505B9505349268DE" decryptionKey="EBF63E95BA6FD8BE49596F04EFE8505FE53C895CB9369C882FC1AC5773E0A522" validation="SHA1" decryption="AES" /> 
</system.web>


'//End Code'

 

 تاریخ: 1397/07/12  ناشر: مدیر کل  رتبه: 0  دسته بندی: برنامه نویسی وب/Asp.Net Mvc

دانلود


مطلب بدون لینک دانلود است.

نظرات

این قسمت فقط برای اعضا قابل مشاهده است

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به تیم طراحی و توسعه نرم افزار وبشارپ می باشد